Sa Klinika ng Diabetes, kami ay nagbibigay ng mataas na halaga sa inyong pagkapribado at proteksyon ng inyong personal na impormasyon. Kami ay sumusunod sa mga patakaran at regulasyon na may kaugnayan sa pagkapribado at proteksyon ng datos upang matiyak na ang inyong impormasyon ay ligtas at hindi magagamit nang hindi pahintulutan.

Ang mga personal na impormasyon na aming nakolekta mula sa inyo ay ginagamit lamang para sa mga layunin ng medikal na pag-aaral, pagsubaybay sa kalusugan, at pagbibigay ng mga serbisyo sa inyo. Kami ay hindi magbabahagi o ipapasa ang inyong impormasyon sa mga third-party nang hindi inyong pahintulutan, maliban kung ito ay kinakailangan batay sa mga batas at regulasyon na may kaugnayan sa kalusugan at seguridad.

Kami ay nagpapatupad ng mga teknikal at pisikal na mga patakaran ng seguridad upang maprotektahan ang inyong impormasyon mula sa hindi awtorisadong pag-access, pagkawala, o pagkasira. Kami rin ay nagbibigay ng pagsasanay sa aming mga empleyado upang matiyak na sila ay sumusunod sa mga patakaran ng pagkapribado at pagprotekta ng impormasyon ng mga pasyente.

Kami ay patuloy na nagrerepaso at nag-uupdate ng aming mga patakaran sa pagkapribado upang matugunan ang mga bagong teknolohiya at mga pagbabago sa regulasyon. Kung mayroon kayong mga katanungan o mga alalahanin tungkol sa inyong pagkapribado at proteksyon ng impormasyon, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming tanggapan.

Ang inyong tiwala at pagkapribado ay mahalaga sa amin. Kami ay nangangako na gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang mapanatili ang inyong impormasyon na ligtas at protektado.